Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti renovací tonerových a inkoustových kazet do laserových a inkoustových tiskáren, kopírek a faxů, prodeje spotřebního a kancelářského materiálu, tiskáren a kopírek. Jsou závazné při prodeji zboží a služeb odběrateli pro jeho účely i pro koncového uživatele.
Odběratel (kupující), který nakupuje zboží pro účely dalšího prodeje, je povinen tuto skutečnost uvést a předložit dodavateli (prodávajícímu) úřední doklady: kopii živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci plátce DPH a tyto formuláře v případě změn průběžně aktualizovat.
Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

Ochrana osobních údajů

Odběratel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření obchodu s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutnému k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem. Osobní údaje odběratelů jsou zabezpečeny proti zneužití.

Ochrana průmyslových a autorských práv

Odběrateli nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů dodavatele či jiných firem, jejichž zboží se vyskytuje v obchodní nabídce dodavatele, pokud není stanoveno jinak.
U renovací tonerových a inkoustových kazet a kompatibilního spotřebního materiálu jsou jména a názvy výrobců použity pouze ke specifikaci výrobků. Uvedení výrobci se nepodílejí na výrobě či službě námi nabízeného zboží v tomto bodě.

Cenové a platební podmínky

Uvedené ceny na tonery.evres.cz jsou uváděny s DPH 20%
Ceny uvádí prodávající (dodavatel) v aktuální nabídce na tonery.evres.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti Evres  spol. s r.o.
Zboží můžete objednat:

 1. telefonicky: telefonické objednávky přijímáme v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle 466530023, mob. 737282001
 2. písemně: písemná objednávka musí obsahovat níže uvedené údaje
 3. přes internet: na naší internetové adrese tonery.evres.cz naleznete elektronický obchod, který Vám umožní rychlý a pohodlný nákup (po přihlášení a ujednání cenových podmínek individuální ceny).

Písemná objednávka musí obsahovat následující údaje

 • obchodní jméno (u fyzických osob jméno a příjmení)
 • sídlo (fakturační adresu) odběratele
 • dodací adresu, je-li jiná než fakturační
 • jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
 • objednávkové číslo a název zboží uvedeného v ceníku dodavatele
 • množství kusů zboží
 • jméno a příjmení oprávněného zástupce odběratele (kupujícího)
 • telefonní spojení
 • požadovaný způsob převzetí objednaného zboží a způsob platby

Objednávka je považována za přijatou až v okamžiku, kdy bude objednávka vyplněna, a to se všemi povinnými údaji. Od tohoto data začíná běžet doba pro vykrytí objednávky.
U objednání renovací tonerových a inkoustových kazet je nutné zaslat vaše prázdné kazety spolu s objednávkou.
Platba za zboží se provádí buď hotově při převzetí ve vzorkové prodejně na adrese Evres , 17. listopadu 232 53002 Pardubice. Nebo na dobírku prostřednictvím přepravní služby. Případně je možné využití platby předem tzv. zálohovou fakturou. Zboží je v tomto případě pro vás rezervováno až do data splatnosti faktury. Po připsání částky na náš účet dojde neprodleně k odeslání zboží na vaši adresu. Pokud dojde k prodlení s platbou o více jak 10 dnů je zálohová faktura stornována a objednávka zrušena. V případě prodlení s platbou zálohové faktury bude dodávka realizována po zaplacení zboží v následném nejbližším možném termínu. Platba fakturou je možná jen u stálých odběratelů s dobrou platební morálkou.
Cena dobírky činí při zaslání zboží přepravní službou PPL (dodání do 1 prac. dne od expedice) 120,- Kč bez DPH 20 %, Českou poštou 150,- Kč bez DPH 20 %. Pokud hodnota objednávky překročí 5000,- KČ bez DPH je doprava zdarma.
Termín expedice u většiny objednaného zboží je cca do 2 dnů, vyhrazujeme si právo tento termín změnit.

Dodací podmínky

Zboží je dodavatelem dodáno odběrateli na adresu uvedou na objednávce. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je odběrateli dodán i daňový doklad - faktura. Nepřevezme-li odběratel zboží na dohodnuté adrese a v dohodnutém čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a též i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.
Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:

 1. osobní odběr ve vzorkové prodejně odběratele – 17. listopadu 53002 Pardubice
 2. Českou poštou
 3. Přepravní službou PPL

 

Záruční podmínky

Záruka na renovace tonerových a inkoustových kazet je poskytována dodavatelem v délce 24 měsíců. Záruka na originální či kompatibilní spotřební materiál je v délce 24 měsíců, záruka na tiskárny a kopírky činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, závady vzniklé mimo vliv dodavatele např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Odběratel nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
Vady na zboží, které vznikly chybnou manipulací odběratele (kupujícího), dodavatel po dohodě s odběratelem opraví mimo záruku na náklady kupujícího.
Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována ze reklamaci.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

Reklamační řád

Reklamační formulář

Reklamace každého výrobku je nepříjemná věc.

Odběratel je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je odběratel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Uplatnit reklamaci za vady množství, druhu a zjevné vady je odběratel povinen oznámit dodavateli neodkladně, a to písemnou formou nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Vady, které existovaly v okamžiku převzetí zboží, projevily se však později, je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, co byla závada zjištěna.
Dodavatel je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (faxovou či e-mailovou) formou zaslání či oznámení zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího.
Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím, vždy písemně se stručným popisem závady. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží má odběratel právo reklamaci odmítnout.
K reklamaci lze přijmout zboží pouze v originálním, nebo jiném vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.